Svět médií

Jak vypadá výuka mediální výchovy na Gymnáziu Na Zatlance

Svět médií je povinně volitelný seminář na čtyřletém pražském Gymnáziu Na Zatlance. Účastníci semináře jsou studenti třetího a čtvrtého ročníku a seminář probíhá jednou týdně. Seminář je veden principy otevřeného vzdělávání.

Cíle semináře

Obecným cílem mediální výchovy je posílení informační gramotnosti (posoudit obsah a význam zpráv), vytváření multimediálního obsahu, získání přehledu o mediálním trhu, internetové bezpečnosti či zlepšení sebeprezentace v on-line prostoru. Zastřešujícím cílem mediální výchovy je, aby se studenti naučili používat média ke svému vzdělávání.

ukázat, jak lze spolupracovat ve virtuálním a cloudovém prostředí

seznámit studenty s novinkami v mediální oblasti

získat přehled o mediálním trhu a jeho významných osobnostech a událostech

rozvíjet schopnost kriticky posoudit obsah zpráv, odlišit fakta od subjektivního sdělení

pochopit proč a jak které zprávy se šíří po sociálních sítích

umět napsat tiskovou zprávu a vědět, jak ji v médiích prosadit

získat poznatky z dějin médií a pochopit, jak média ovlivňují náš život

poznat manipulativní techniky dezinformačních webů a propagandu

dozvědět se, jaký charakter práce v médiích by studentům vyhovoval a zda by v mediální oblasti chtěli vůbec pracovat

Zásada sdílení

Bez sdílení není vzdělávání a vzdělávání není bez sdílení.
Sdílení ve výuce probíhá na vícero úrovní:
On-line sdílení v FB uzavřené skupině Svět médií, kde studenti sdílejí všechny své vstupy a výstupy, které vyučující komentuje. Studenti se tak učí navzájem, před zahájením práce nad úlohou si podle komentářů pod jednotlivými FB příspěvky zjišťují, jak úkol pojmout a jakých slepých cest se vyvarovat. Využíváním moderních technologií se žáci učí kooperaci v on-line prostředí a pracovat z domova. Studenti tak získávají dovednost spolupracovat s ostatními na dálku a být tak součástí některého z globálních týmů.

Specifikum předmětové FB skupiny je podstatně vyšší počet členů, než je počet studentů v semináři. FB skupinu stále sledují bývalí absolventi semináře, učitelé z GNZ či z jiných škol, novináři, či pracovníci PR. Vstupy a výstupy studentů včetně všech komentářů vyučujícího, nesouhlasů ze strany studentů apod. jsou tak sledovány další skupinou lidí, kde má každý zcela odlišnou motivaci skupinu sledovat (např. novináři sbírají témata z podnětů studentů, učitelé poznávají odlišný způsob komunikace učitele se studenty atd.). Studenti si tuto otevřenost uvědomují, např. ví, že všechny jejich vstupy a výstupy jsou čteny jim neznámými lidmi. Zároveň ví, že z jejich chyb se učí i ostatní. Tím se i mění obvyklý pedagogický postoj, že chyba je špatná. Naopak chyba je zjištěním, které dovednosti studentů posilovat. Zároveň se studenti učí vzájemnému sdílení, kooperace a kultivaci písemného (a nesouhlasného) projevu.

Cílem předmětové facebookové skupiny je především vzájemné učení studentů a upozorňování na organizační záležitosti semináře jako jsou termíny exkurzí, deadliny podkladů pro hodnocení apod.
Pokud je to možné, podklady z výuky jsou sdíleny pod otevřenou licencí Cretaive Commons, aby si je každý mohl upravit a dále sdílet. Vedle prezentací jsou zveřejňovány pracovní listy a mnohdy i podklady pro učitele.
Případné exkurze do médií či firem jsou otevřeny všem, nejen kmenovým studentům semináře. O možnosti účastnit se exkurze či setkání se zajímavou osobností je avizováno přes FB skupinu či předmětový twitterový účet Svět médií.

Princip otevřeného vzdělávání

Akcelerace technologického vývoje i dynamiky společnosti zabraňuje jakkoliv předvídat, jaká povolání budou v budoucnu potřeba. Je však jisté, že lidé během pracovního života budou nuceni sledovat trendy, neustále se učit a třeba i měnit kvalifikaci. Budou si muset vytvořit osobní vzdělávací prostředí (PLE – Personal Learning Environment), tedy síť expertů, zdrojů či kurzů, které považuji za smysluplné pro svůj kariérní vývoj. Ty jim umožní držet krok s vývojem technologií tak, aby mohli stále pro někoho či na sebe pracovat.

Aby si každý mohl vytvořit své osobní vzdělávací prostředí, je potřebné snížit nerovnost v přístupu ke vzdělávacím zdrojům. Cílem otevřeného vzdělávání je proto maximalizace efektu všech vzdělávacích aktivit tak, aby měly co nejvyšší dopad na co nejvyšší počet lidí. Při tvorbě vzdělávacích materiálů to znamená jejich sdílení pod licencí, která umožňuje další vylepšení a šíření. Nebo maximální využití kapacit, pokud se vzdělává určitá skupina, jako je školní třída či pracovní kolektiv.

Aby byl vzdělávací zdroj otevřený, neměl by jen splňovat požadavky, že je zdarma. Přístup ke vzdělávacímu zdroji nevyžaduje žádnou registraci a zároveň umožňuje v případě uvedení autorství jakkoliv přizpůsobovat obsah pro sebe či třídu/skupinu a sdílet s ostatními vzdělavateli či vzdělávanými dál. Příkladem volného nakládání je licence Creative Commons CC-BY (umožňuje komerční užití) nebo CC-BY-NC (neumožňuje komerční užití).

Autor těchto stránek je zároveň spoluzakladatelem Aliance pro otevřené vzdělávání, jejíž cílem je:

  • propagace vytváření postupů, metodik, znalostí a vzdělávacích materiálů mezi vzdělavateli a také vzdělávanými,
  • sledování a napomáhání naplňování cílů vládou schválených strategií a jiných dokumentů, které podporují otevřené a digitální vzdělávání,
  • prosazování podmínky, aby všechny učební materiály, které byly vytvořeny s přispěním veřejným zdrojů respektovaly “universal design” (design pro všechny),
  • možnost volně nakládat s výstupy, které jsou financované z veřejných zdrojů, pokud to nenarušuje duševní a průmyslová práva,
  • prosazování principů otevřeného vzdělávání do politik České republiky a Evropské unie,
  • spolupráce se státní správou při podpoře podmínek pro otevřené vzdělávání.

Využívání digitálních technologií

V hodinách semináře Svět médií je podporováno, aby studenti měli před sebou některá z elektronických zařízení, optimálně laptop, tablet či mobil. Technologie jsou využívány pro skupinovou práci, jako je práce s pomocí sdílených dokumentů, využívání facebookového prostředí či Twitteru pro doplňující informace. Studenti i ověřují, co říká učitel, opravují chyby, rozporují tvrzení či doplňují důležité informace.