Svět médií

zpravodajské hodnoty, dezinformace, veřejnoprávní média, aplikace, síťová média, youtubering, digitální identita, ochrana soukromí, ověřování, netolismus, autorské právo, manipulace, hate speech, troll, #hashtag, historie médií, reklama, sdílení, broadcasting, porno, podcast, hoax, buzz marketing, TV, web, gaming, newsroom, vlog, mediální kultura, šíření, vlastníci médií, digitální trh, PR, terestriál, BYOD, bulvár, solutions journalism, netiketa….

Co je svět médií

Svět médií je povinně volitelný seminář na čtyřletém pražském Gymnáziu Na Zatlance. Účastníci semináře jsou studenti třetího a čtvrtého ročníku a seminář probíhá jednou týdně. Seminář je veden principy otevřeného vzdělávání.

Tento web není určený jen studentům semináře, ale všem, kteří se chtějí dozvědět více o mediální výchově. Zároveň zde najdou veškerou podporu ti, kteří se chtějí v mediální výchově vzdělat či se mediální výchovou zabývají.

Cíle semináře

Obecným cílem mediální výchovy je posílení informační gramotnosti (posoudit obsah a význam zpráv), vytváření multimediálního obsahu, získání přehledu o mediálním trhu, internetové bezpečnosti či zlepšení sebeprezentace v on-line prostoru.

Zásada sdílení

Bez sdílení není vzdělávání a vzdělávání není bez sdílení. Sdílení ve výuce probíhá na vícero úrovní: On-line sdílení v FB uzavřené skupině Svět médií, kde studenti sdílejí všechny své vstupy a výstupy, které vyučující komentuje.

Princip otevřeného vzdělávání

Akcelerace technologického vývoje i dynamiky společnosti zabraňuje jakkoliv předvídat, jaká povolání budou v budoucnu potřeba. Je však jisté, že lidé během pracovního života budou nuceni sledovat trendy, neustále se učit a třeba i měnit kvalifikaci.

Využívání digitálních technologií

V hodinách semináře Svět médií je podporováno, aby studenti měli před sebou některá z elektronických zařízení, optimálně laptop, tablet či mobil. Technologie jsou využívány pro skupinovou práci.

Mediální výchova

Mediální výchova je proces, kterým se mediální gramotnost získává. Rámcový vzdělávací program (RVP) definuje mediální výchovu takto: „Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními; dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.“[1]

Zůstaňte v kontaktu

Pokud se o mediální výchovu zajímáte jako učitel či vzdělavatel, můžete sledovat výukový či můj osobní Twitter. Pokud učíte, rozvíjíte mediální gramotnost u dospělých v rámci celoživotního vzdělávání, vzděláváte v mediální gramotnosti seniory apod., zapojte se do FB skupiny Sdílíme zkušenosti z mediální výchovy. Nebo si můžete nechat posílat upozornění na nové či aktualizované lekce, nebo na školení a kurzy k MV ve vámi vybraných krajích.